telwwizja internet telefon
2017-01-02

Zmiana Regulaminu świadczenia usług

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu – Operator Telewizji Kablowej uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 roku ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Informujemy ponadto, że dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016.1823).

Oba wyżej wymienione akty normatywne skutkują koniecznością  dokonania przez Operatora zmian  w treści  łączącego nas Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Zmiany obejmują  przedstawione poniżej następujące przepisy regulaminu .

I. W rozdziale III. Wykonanie Umowy.

Po  § 6   z dniem 01.01.2017 r. dodaje  się nową treść oznaczoną jako  § 6a (Dostęp do internetu) o treści następującej:

1. Usługa dostępu do Internetu umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Operator nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia.

2. Dostęp realizowany jest w pakiecie wybranym przez Abonenta, przy pomocy Urządzenia wybranego przez Abonenta i spełniającego warunki techniczne wynikające ze specyfiki Usługi dostępu do Internetu oraz wymagania określone przepisami.

3. Operator nie limituje ilości przesyłanych danych.

4. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu , ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieprzewidzianym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających  prędkość transmisji (antywirus, firewall).

5. Operator traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji.

6. Na zasadach określonych w przepisach prawa Operator może oferować usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.

II. Rozdział IX. Postępowanie mediacyjne lub polubowne. § 17 z dniem 10.01.2017r. otrzymuje nową treść o brzmieniu następującym:

1. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Abonent uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Abonenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydawane na jej podstawie akty wykonawcze.

2. Spór o prawa wynikający z świadczonych usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. W przypadku naruszenia przez Operatora warunków Umowy, Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa,  w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli Państwo nie akceptują wyżej wskazanych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas Umowy.  Ze względu na fakt, że przedstawiana wyżej zmiana Regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów, wypowiedzenie umowy przez osoby korzystające z ulg w dacie jej rozwiązania, wiązać się będzie z koniecznością zwrotu udzielonych Państwu ulg, naliczanych  na zasadach określonych w  Regulaminach świadczenia usług.

Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że Regulamin świadczenia  publicznie dostępnych usług – niezależnie od faktu iż stanowi integralną część Umowy -  możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK: www.tvk.torun.pl ; jest także  dostępny w BOA przy ul. Bartosza Głowackiego 2, a nadto na każde Państwa żądanie, może być przesłany  w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.

 

                                                                                              Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Toruń, dnia 28 grudnia 2016 roku

Copyright © 2017 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to