telwwizja internet telefon
2017-01-23

Zakończeniu emisji kanału Universal Channel

Informujemy o zakończeniu emisji kanału Universal Channel na polskim rynku z dniem 31 grudnia 2017 roku.  Wkrótce w jego  miejsce do oferty TVK Toruń wprowadzony zostanie filmowy kanał Bollywood HD. W związku  z modyfikacją oferty programowej w zakresie reemisji kanałów TV abonentom pakietów których ona dotyczy,  w przypadku braku jej akceptacji, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o dostarczanie pakietu, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zmiany rodzaju odbieranego pakietu telewizji kablowej bez uiszczania opłat, o czym zainteresowany Abonent powinien powiadomić pisemnie Operatora najpóźniej  w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. W takim przypadku Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Nieskorzystanie przez abonenta  z tego prawa traktowane będzie, jako zgoda  na kontynuację zawartej dotychczas z abonentem umowy na warunkach zmodyfikowanej programowo oferty przy zachowaniu dotychczasowych opłat abonamentowych. 

 

Copyright © 2017 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to