telwwizja internet telefon

Komunikaty

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu – Operator Telewizji Kablowej uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 roku ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Informujemy ponadto, że dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016.1823).

Oba wyżej wymienione akty normatywne skutkują koniecznością  dokonania przez Operatora zmian  w treści  łączącego nas Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Zmiany obejmują  przedstawione poniżej następujące przepisy regulaminu .

I. W rozdziale III. Wykonanie Umowy.

Po  § 6   z dniem 01.01.2017 r. dodaje  się nową treść oznaczoną jako  § 6a (Dostęp do internetu) o treści następującej:

1. Usługa dostępu do Internetu umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Operator nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia.

2. Dostęp realizowany jest w pakiecie wybranym przez Abonenta, przy pomocy Urządzenia wybranego przez Abonenta i spełniającego warunki techniczne wynikające ze specyfiki Usługi dostępu do Internetu oraz wymagania określone przepisami.

3. Operator nie limituje ilości przesyłanych danych.

4. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu , ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieprzewidzianym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających  prędkość transmisji (antywirus, firewall).

5. Operator traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji.

6. Na zasadach określonych w przepisach prawa Operator może oferować usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.

II. Rozdział IX. Postępowanie mediacyjne lub polubowne. § 17 z dniem 10.01.2017r. otrzymuje nową treść o brzmieniu następującym:

1. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Abonent uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Abonenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydawane na jej podstawie akty wykonawcze.

2. Spór o prawa wynikający z świadczonych usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. W przypadku naruszenia przez Operatora warunków Umowy, Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa,  w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli Państwo nie akceptują wyżej wskazanych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas Umowy.  Ze względu na fakt, że przedstawiana wyżej zmiana Regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów, wypowiedzenie umowy przez osoby korzystające z ulg w dacie jej rozwiązania, wiązać się będzie z koniecznością zwrotu udzielonych Państwu ulg, naliczanych  na zasadach określonych w  Regulaminach świadczenia usług.

Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że Regulamin świadczenia  publicznie dostępnych usług – niezależnie od faktu iż stanowi integralną część Umowy -  możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK: www.tvk.torun.pl ; jest także  dostępny w BOA przy ul. Bartosza Głowackiego 2, a nadto na każde Państwa żądanie, może być przesłany  w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.

 

                                                                                              Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Toruń, dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, działającej jako Operator Telewizji Kablowej Toruń informuje, że od dnia 24 stycznia 2017r. do cyfrowej oferty telewizyjnej dołączone zostaną kanały: Zoom TV HD, WP, Nova TV, Metro, TVN Fabuła, Food Network, NTL, Mango 24, Muzo TV, Disco Polo Music, Super Polsat, Polsat Sport Fight, DW-TV Europe w wersji angielskiej (szczegóły w załączonej ulotce). Od dnia 24 stycznia 2017 roku w sieci TVK Toruń będzie dostępnych 78 kanałów w jakości HD. Jednocześnie informujemy, że w związku z wydanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzjami w sprawie przydzielenia częstotliwości dla cyfrowego radia DAB+ i Internetu LTE, w paśmie które wykorzystywane było dotychczas przez TVK Toruń, od dnia 23 stycznia 2017 roku z analogowych pakietów wycofane zostaną następujące kanały: TVP Info, MiniMini+, TeleToon+, Planete+, Kuchnia+ i Ale Kino+. TV Trwam będzie dostępna od pakietu podstawowego analogowego, natomiast telegazeta zostanie przeniesiona do pakietu rozszerzonego analogowego. W ofercie cyfrowej, w związku z zakończeniem nadawania wycofane zostają kanały Orange Sport i Euronews, a kanał TVN Meteo Active zmienia nazwę na HGTV. Z Pakietu Niebieskiego wycofane zostają kanały TVP Polonia, Polsat 2 i Polonia 1, z Pakietu Zielonego kanał Discovery Turbo Xtra (DTX), a z Pakietu Rodzinnego kanały FOX i Fox Comedy. W związku z modyfikacją oferty programowej w zakresie reemisji kanałów TV, abonentom których te zmiany dotyczą, przysługuje w przypadku braku ich akceptacji, prawo do rozwiązania umowy o dostarczanie pakietu, którego zmiana dotyczy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zmiany rodzaju odbieranego pakietu telewizji kablowej bez uiszczania opłat, o czym zainteresowany Abonent powinien powiadomić pisemnie Operatora najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku. W takim przypadku Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Nieskorzystanie przez Abonenta z tego prawa traktowane będzie, jako zgoda na kontynuację zawartej dotychczas z Abonentem umowy na warunkach zmodyfikowanej programowo oferty przy zachowaniu dotychczasowych opłat abonamentowych. Wszystkich Abonentów analogowej telewizji serdecznie zapraszamy do udziału w promocji, w której oferujemy przejście na odbiór cyfrowej TV przy zachowaniu dotychczasowej opłaty przez pierwsze 6. miesięcy. Opłata za aktywację cyfrowej telewizji (moduł CAM lub dekoder HD) wynosi 1,23 zł brutto.

Kanał Disney Channel (LCN 410) dostępny jest w pakietach Czerwonym, Pomarańczowym i Zielonym cyfrowej Telewizji Kablowej Toruń.

Uprzejmie prosimy o ponowne dostrojenie odbiorników.

Życzymy Państwu dobrego odbioru.

 

Z przyjemnością informujemy, że program lokalny TV Toruń jest już dostępny w cyfrowym formacie HD, na nieszyfrowanym kanale LCN 106.

Telewizja Kablowa Toruń ostrzega swoich Abonentów przed przedstawicielami handlowymi innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy odwiedzając Państwa w mieszkaniach podają nieprawdziwe informacje dotyczące TVK Toruń i nakłaniają do podpisania umowy. Sugerujemy żądanie od tych osób okazania dowodu osobistego oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających identyfikację operatora. Prosimy o zgłaszanie takich zdarzeń w administracji osiedlowej albo w Biurze Obsługi Abonenta.

Abonenci cyfrowych pakietów Czerwonego i Pomarańczowego otrzymali dostęp do nadawanego w wysokiej rodzielczosci kanału Comedy Central HD, który na liście programów ma numer LCN 351.

Życzy Państwu dobrego odbioru.

 

Spółka ITI Neovision zmieniła nazwy następujących kanałów:

  • Canal+ Sport 2 HD (LCN 303) zastąpił Canal+ Film 2 HD
  • Canal+ 1 HD (LCN 305) zastąpił Canal+ Family 2 HD

Równocześnie informujemy, że TVK Toruń prowadzi z ITI Neovision rozmowy na temat rozpoczęcia reemisji dwóch nowych kanałów: Canal+ Seriale HD i Canal+ Discovery HD. O ich wyniku będziemy Państwa informować.

Życzymy dobrego odbioru.

 

W związku z zakłóceniami analogowej wersji kanału POLSAT nadawanej w sieci TVK Toruń na częstotliwości 215.25 MHz, spowodowanymi przez toruński nadajnik cyfrowego radia, informujemy że uruchomiliśmy dodatkową emisję tego programu na częstotliwości 207.25 MHz.

Osoby, które stwierdziły pogorszenie jakości odbioru kanału POLSAT, prosimy o przestrojenie odbiornika telewizyjnego i odbiór tego programu z nowej częstotliwości. Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową reemisję kanału TV Toruń na  częstotliwości 207.25 MHz. Abonentów analogowej telewizji prosimy o odbiór programu TV Toruń z podstawowej częstotliwości 119.25 MHz.

Równocześnie przypominamy, że wszyscy abonenci analogowych pakietów: Rozszerzonego, Podstawowego i Minimax mają bezpłatny dostęp do 29. niekodowanych, cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawanych w sieci TVK Toruń. Do ich odbioru niezbędny jest telewizor z wbudowaną głowicą DVB-C lub zewnętrzny dekoder DVB-C.

Dnia 1 lutego br. Discovery Networks CEEMEA dokonało zmian w swoim portfolio na polskim rynku. Dostępny dotychczas w sieci TVK Toruń kanał Animal Planet SD zmienił nazwę na Discovery Life.

Abonenci cyfrowych pakietów Czerwonego i Pomarańczowego otrzymali dostęp do nadawanego w wysokiej rodzielczosci filmowego kanału Ale Kino+ HD, który na liście programów otrzymał numer LCN 349.

Życzy Państwu dobrego odbioru.

 

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wobec wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, wprowadzone zostają zmiany w Regulamine świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telewizję Kablową Toruń. Nowy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu z dnia 22 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przyjęty Uchwałą Zarządu MSM z dnia 4 czerwca 2014 r., z mocą obowiązywania od 8 czerwca 2014 r. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa abonentom nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu przyznanej przez Operatora bonifikaty. Jednolity, obowiązujący tekst nowego regulaminu dostępny jest w zakładce "Regulaminy".

28 kwietnia do cyfrowej oferty Telewizji Kablowej Toruń dołączony został program Fokus TV (LCN 521 - kanał edukacyjno-popularnonaukowy). Program dostępny jest we wszystkich cyfrowych pakietach w sieci TVK Toruń.

Życzymy dobrego odbioru.

W marcu do cyfrowej oferty Telewizji Kablowej Toruń dołączone zostały programy TVP ABC (LCN 408 - kanał dla dzieci) oraz Stopklatka TV (LCN 347 - kanał filmowy). Programy dostępne są we wszystkich cyfrowych pakietach w sieci TVK Toruń.

Życzymy dobrego odbioru.

Burza uszkodziła światłowodowy kabel, którym dostarczane są usługi Telewizji Kablowej Toruń, wszystkim Abonentom mieszkającym w lewobrzeżnej części Torunia. Przewidywany termin przywrócenia usług, w godzinach popołudniowych 22 maja (czwartek). Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności wynikające z awarii.

Copyright © 2017 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to